متدولوژی پایش سد های زیر زمینی (مطالعه موردی پایش سد زیرزمینی راور کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق متدولوژی پایش  سد های  زیرزمینی به منظور بررسی تاثیر اجرای سد زیرزمینی بر جریانات زیر قشری  به صورت کمی و کیفی بیان شده است. به همین منظور  سایتی در حاشیه کویر در فاصله ده کیلومتری شرق شهر راور انتخاب و بررسیهای لازم طی چند مرحله صورت گرفت. قبل از احداث سد بررسی های ژئوهیدرولوژیکی جهت تعیین حجم جریان زیربستری گذرنده از آبرفت رودخانه  محل احداث سد انجام گردید. یک حلقه  چاه دستی بمنظور انجام آزمایش پمپاژ و تعیین ضرایب هیدرو دینامیک مخزن آبرفتی سد در محل محور سد حفر و حجم جریان زیر گذر و ضرایب هیدرودینامیک سفره محاسبه گردیدند. سپس چهار گمانه  پیزومتری  که دو تا از گمانه ها در بالا دست (یکی به فاصله 800  و دیگری 850 متر از محور سد زیرزمینی) و دو تا در پایین دست (یکی به فاصله 100 و دیگری 150 متر از محور سد زیرزمینی)  محور سد زیرزمینی حفر  و لوله گذاری و تجهیز شدند وبرای آنها دربند تهیه گردید تا برای عملیات پایش مورد استفاده قرار گیرند.  پس از اجرای سد چاه جمع آوری و انتقال آب مخزن سد نیز تعبیه و تجهیز شد. بلافاصله پس از اتمام عملیات ساختمانی سد اندازه گیری سطح آب زیرزمینی در چهار گمانه پیزومتری و چاه انتقال آب سد شروع و این عمل طی دوره های یک تا دو ماهه به مدت چهار سال استمرار یافت و اکنون نیز ادامه دارد. همچنین اندازه گیری دبی خروجی از سد زیرزمینی نیز در طی دوره های مختلف اندازه گیری انجام شد. سپس داده های  برداشت شده  با نرم افزار  SPSS تحلیل  و نتایج  پایش  بعد از اجرای سد کیفیت خوب اجرا و تاثیر مثبت سد را برروی جریانات زیربستری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring methodology of underground dam (case study, Ravar underground dam)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Amini Bezenjani
  • Gholamreza Lashkaripour
  • Mohammad Ghafouri,
چکیده [English]

In this research the methodology of underground dams’ monitoring was expressed in order to study the effect of underground dam construction on the subsurface flows as a  quantity or quality  study. therefore a suitable site selected  in the  margin of desert in distance of 10 km from the  east of Ravar city and the required investigation  were done in several steps. Before constructing  the dam the hydrological studies were done for for determining  the volume of subsurface flow which passed from the alluvium of the river in the place of  dam  construction.  In first  a borehole which  dug well excavated  and  used for pumpage test to determining  the hydrodynamic coefficient and subsurface flows calculating. Then  four piezometric well were drilled by percussion and rotary  method in which two of them were in the upstream (one of them with a distance of 800 meters and the other with a distance of 850 meters from the underground dam axis) and the other  two piezometric well were in downstream(one of them with a distance of 100 meters and the other with a distance of 150 meters from the underground dam axis) and  they were piped and equipped for the monitoring operation in future. After constructing the dam , the well was collecting and tansfring  the water of dam reservoir was prepared and equipped. Immediately , after complementing the dam’s constructing operation, measuring of the underground water level was stared in 4 peizometric well and the dam’s water transferring well.this operatioin was continued  during the periods of 1 to 4 months for 4 years.and also measuring underground dam’s discharge was carried out during the different periods. Then the data were analyzed  the results shows that the construction of dam has been very sussessfuly and was shown the positive effect on the underground flows as the quantity or quality.