بررسی شرایط آستانه حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانالهای روباز دارای شیب ملایم و مقطع مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ترسیب رسوب در سازه های انتقال آب باعث کاهش سطح مقطع جریان همچنین افزایش زبری می­­­شود که درنتیجه کاهش آبدهی سازه را بدنبال خواهد داشت. از جمله روشهای جلوگیری از ترسیب رسوب و یا خروج آنها منظور نمودن سرعت جریان بیش از  سرعت آستانه حرکت می باشد. در حال حاضر کارهای زیادی در خصوص تعیین شرایط شروع حرکت ذرات رسوب در بستر با شیب های معمولی و تند انجام شده است که اکثر این مطالعات بر روی رسوب طبیعی با چگالی 2.65 بوده است .
در این تحقیق با استفاده از مدل فیزیکی و تجزیه و تحلیل آنالیز ابعادی شرایط آستانه حرکت در کانالهای روباز با مقطع مستطیلی بررسی گردید. در این تحقیق 12 نمونه رسوب غیر چسبنده  با ابعاد و چگالیهای مختلف درسه شیب 0.5 ، 1 و 1.5 درصد کانال مورد آزمایش قرار گرفتند و یک گراف استخراج شد  که می­تواند برای تعیین سرعت آستانه حرکت در کانالهای روباز یا مقطع مستطیلی و دارای شیب ملایم مورد استفاده قرار گیرد، همچنین نتایج این تحقیق با سایر روابط تجربی استخراج شده مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the conditions of incipient motion of non cohesive sediment in open channel flow with rectangular section and milled slop

نویسندگان [English]

  • Hossien Khozeime Nejad 1
  • Mahmood Shafai Bejestan 2
1
2 Phd student of department of hydraulic structures , Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Deposition of sediment inside the conduit structures reduces the flow cross section area and increase the flow roughness which causes reduction of flow discharge passing through the conduit. Among the methods in which can be achieved such goals is to design the structure in such a way that the flow velocity to be greater than incipient motion velocity. A lot of work has been recently done to determine the conditions of incipient motion velocity in bed with usual and deep slope .All of these studies have been done on natural sediment with 2.65 densities. This research studies conditions of incipient motion velocity in open channel flow with rectangular section by using physical modeling and dimensional analysis. In this study 12 non-sticky sediment specimens with different dimensions and density in .5%, 1% and 1.5% slope have been tested. One graph was drown that can be used for determining of incipient motion in open channel and rectangular section; the findings of this study were also compared with other experimental relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incipient motion
  • non cohesive sediment
  • open channel
  • Physical Model
  • Rectangular section