بررسی تأثیر باد بر توزیع مکانی برف‌انباشت در یکی از زیرحوضه‌های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

4 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه جندی شاپور

چکیده

در این تحقیق، ابتدا همبستگی بین شاخص بادپناهی و ضخامت برف به کمک رگرسیون­های خطی و غیرخطی چندجمله­ای در یکی از زیرحوضه های کارون مورد بررسی قرار گرفت و روابط مناسب تعیین شد. سپس با استفاده از روابط بدست آمده و بکارگیری GIS، توزیع مکانی ضخامت برف (مبتنی بر شاخص بادپناهی) در حوضه مورد مطالعه برآورد و نقشه مربوطه تهیه گردید. نهایتاً، با توجه به روش­های زمین­آمار، نتایج بدست آمده از مدل­های رگرسیونی، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص بادپناهی با ضخامت برف دارای رابطه معنی­دار و مستقیمی در سطح پنج درصد می­باشد. ضریب همبستگی بین این دو پارامتر در رگرسیون غیرخطی چندجمله­ای بیشتر از رگرسیون خطی است. نقشه­های توزیع مکانی ضخامت برف مبتنی بر شاخص بادپناهی مطابقت خوبی با نقشه توزیعی بدست آمده از روش کریجینگ معمولی دارد. بطور کلی می­توان نتیجه­گیری نمود که باد تأثیر بسزایی بر توزیع مکانی ضخامت برف دارا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the influence of wind on spatial distribution of snow accumulation in one of Karoon sub-basins (case study-Samsami basin)

نویسندگان [English]

  • safar marofi 1
  • hosein tabari 2
  • hamid zare abyaneh 3
  • mohammad reza sharifi 4
چکیده [English]

In this research, correlation between wind shelter index and snow depth (SD) was initially obtained by linear and polynomial non-linear regressions in one of Karoon sub-basins and appropriate relationships determined. Then, using obtained relationships and GIS techniques, spatial distribution of SD based on wind shelter index was estimated in the study area. Consequently, spatial distribution map provided by geostatistics models was used to evaluate the spatial distribution map of SD. The results of this study indicated that wind shelter index had direct and significant relationship (p-value < 0.05) with SD. Correlation coefficient between these parameters in polynomial non-linear regression was more than linear regression. Spatial distribution map of SD based on wind shelter index was in good accordance with spatial distribution map obtained by ordinary kriging method. In general, it can be concluded that wind has significant effect on spatial distribution of SD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow depth
  • spatial distribution
  • wind
  • regression methods
  • GIS