مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برآورد دبی جریان در شبکه های انتقال آب ویا مجاری فاضلاب رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وسایل مختلفی از جمله انواع سرریز، دریچه و پارشال فلوم... در ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند. در مواردی که آب آبیاری همراه با مواد رسوبی یا شناور باشد مشکلاتی را در نحوه عملکرد سیستم های اندازه گیری فوق به وجود خواهد آمد. استفاده از سیستم دو کنترلی جدید سرریز- دریچه به مقدار زیادی مشکل فوق را کاهش وامکان اندازه گیری را ساده تر ودقیقتر فراهم می نماید. در این طرح سیستم سرریز – دریچه صفحه ای مستطیلی است که در قسمت انتهایی یک آبراهه قرار گرفته و جریان از سطح بالایی و زیرین آن عبور می کند. رسوبات از زیر و مواد شناور از روی سیستم سرریز- دریچه  عبور می نمایند. هدف از این تحقیق مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان و هندسه مجرا بر ضریب شدت جریان در سیستم دو کنترلی سرریز دریچه می باشد. برای این منظور مدلی از سیستم(صفحات با عرض های مختلف) در انتهای یک لوله به قطر و طول 240 و8500 میلیمتر نصب و جریان جداگانه (سرریز و دریچه) اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد، سیستم سرریز- دریچه موجب اصلاح خطوط جریان شده، خصوصیات جریان را به شرایط تئوریک نزدیکتر ودر نتیجه کالیبراسیون ضریب شدت جریان سیستم سرریز- دریچه و تخمین دبی جریان با دقت بیشتری نسبت به سرریز های معمولی بدست می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of effect cross section changes on modification pattern flow and increase of coefficient discharge for two control systems in open channels

نویسنده [English]

  • kazem Esmaili
چکیده [English]

Flow measurement is very important in sewers and water transmission systems. Many types of instruments such as weir, gate and parshall flume…. is use to measuring discharge in free surfaces flow. If there are sediment or crash in water the work of measuring system were done trouble. Using two control system flow "gate-weir" increases the accurate of flow measurement. Weir and gate system is a plate that seated at end of canal and the flow current from over and under it. Sediment through out under and buoyancy material current over the weir-gate system. The aim of this research is study the characteristics of flow hydraulic and cross section geometry on coefficient discharge in two control system weir -gate. A rectangular plate fixed at the end of a pipe with 240 mm diameter and 8000 mm length and flow was measured for each part (weir and gate). The results show that the new system can modify the flow pattern upstream and the characteristic flow nearer to theory condition, that increases the accurate of estimation coefficient discharge and flow measurement relate to common weirs

کلیدواژه‌ها [English]

  • open channel
  • coefficient discharge
  • two system control-
  • weir-gate
Flow measurement is very important in sewers and water transmission systems. Many types of instruments such as weir, gate and parshall flume…. is use to measuring discharge in free surfaces flow. If there are sediment or crash in water the work of measuring system were done trouble. Using two control system flow "gate-weir" increases the accurate of flow measurement. Weir and gate system is a plate that seated at end of canal and the flow current from over and under it. Sediment through out under and buoyancy material current over the weir-gate system. The aim of this research is study the characteristics of flow hydraulic and cross section geometry on coefficient discharge in two control system weir -gate. A rectangular plate fixed at the end of a pipe with 240 mm diameter and 8000 mm length and flow was measured for each part (weir and gate). The results show that the new system can modify the flow pattern upstream and the characteristic flow nearer to theory condition, that increases the accurate of estimation coefficient discharge and flow measurement relate to common weirs.