بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ساری

چکیده

در راستای دستیابی به توسعه پایدار که مفهومی نو در جهان امروز است، تنها رشد اقتصادی که متکی به فرآیند تولید کالا و خدمات ‌باشد مطرح نبوده، بلکه در آن عواملی از جمله حفظ محیط‌زیست نقش مهمی را ایفا می‌کنند. بر اساس الگوی تعادل مواد به‌عنوان پایه اصلی مباحث زیست‌ محیطی، بین میزان استفاده از منابع طبیعی و آلودگی محیط‌زیست رابطه مستقیمی وجود دارد. در این بین، آلودگی آب‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مقدار این منبع حیاتی در جهان تقریباً ثابت بوده و آلودگی آن به‌شدت بر سلامت انسان اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت مسئله آلودگی آب، هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مقدار آلودگی آب‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی سرانه و شدت مصرف انرژی در ایران می باشد. در این رابطه اطلاعات مورد نیاز مربوط به دوره زمانی86-1358 است. همچنین برای بررسی روابط علی از علیت انگل گرنجر و برای بررسی روابط بلندمدت از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه ارتباط کاملا معنی‌دار و مثبت با میزان آلودگی آب دارد. بررسی رابطه علی نیز حاکی از رابطه علی دوطرفه بین آلودگی آب و تولید ناخالص داخلی سرانه است. در حالی‌که اثر شدت مصرف انرژی معنادار نیست. بر اساس نتایج حاصله از این مطالعه پیشنهاد می‌شود که به‌منظور  کاهش آلودگی آب‌ها نظارت بیشتری بر نحوه مصرف آن به‌عمل آمده و سیاست‌هایی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی و جایگزینی منابع انرژی تمیز به‌جای منابع آلاینده  اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Macro economical Variable on Water Pollution in Iran

نویسندگان [English]

 • Iraj Saleh 1
 • Halimeh Jahangard
 • Hamed Rafiee
 • Hamid Amirnejad 2
چکیده [English]

According to importance of Water Pollution, this study investigates relation between amount of Water  Pollution  and macro variables of economical growth and energy consumption data for1979-2007and  in Iran. for investigation of causality and long run relation, used Engel granger causality and Vector Error Correction (VECM) respectively. Results show that GDP has positive and significant  longrun and double-breasted causality relation with water pollution. But energy consumption effect is not significant. Therefore is suggested that consumption is controlled for reducing pollution and policies make for reducing energy consumption and switching clean energy resources reward embarrassed resources

کلیدواژه‌ها [English]

 • sustainable development
 • Water Pollution
 • GDP
 • Energy Used Rat
 1. پرمن ر.و یوما، ج .مک گیل ری. 1382. چاپ دوم. اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی. ترجمه حمید رضا ارباب، نشر نی.
 2. پژویان ج، مرادحاصل ن. 1386. بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره7
 3. ترنر، آر.پیرس،دی. باتمن، ای. 1379.اقتصاد محیط زیست. ترجمه دهقانیان، کوچکی و کلاهی اهری. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 4. تکنولوژی و بحران محیط زیست. 1364. مجموعه مقالات، انتشارات دانشکاه امیرکبیر،سال ص59.
 5. سازمان حفاظت محیط زیست. 1383. مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، تدوین دفتر حقوقی و امور مجلس.
 6. سازمان حوادث غیر مترقبه کشور، گزارشات بانک جهانی، آذر 1384.
 7. فطرس، م.1375. توسعه پایدار، جمعیت، فقر و محیط‌زیست، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 13، ص 33-27
 8. فطرس، م.1377. مسائل محیط‌زیست و علم اقتصاد، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره21، ص 78
 9. مزینی ا. و ن. مرادحاصل. 1385.بررسی تبعات رشد اقتصادی و تخریب زیست‌محیطی بر سلامت (مطالعه موردی: آلودگی هوا. ارائه شفاهی در دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت.

 

 1. Coondoo. D, Dinda S. 2002. Causality between Income and Emission: A Country Group-specific Econometric Analysis. Ecological Economics, 40: 351-367.
  1. Cooper, D. 1996. Balancing pollutant emissions and economic growth in a physically conservative world. Ecological Economic, march 1996, 33:543-554.
  2. Focacci, A .2003. Empirical analysis if the environmental and energy policy in some developing countries, using employed macroeconomics indicator. Energy Policy Journal, 33:543-554.
 2. Frankel, J.A. and A. Rose. 2005. Is trade good or bad for the environment? Sorting Out the causality. Review of Economics and Statistics, 87: 85-91.
  1. Lütkepohl, H. 1991. Asymptotic distributions of impulse response functions and forecast error variance decompositions of vector autoregressive models. Review of Economics and Statistics, 72:116-125.
 3. Krishna, P., M. Paudel, S. Dwi and C. Gail. 2004. An empirical test of the environmental kuznets curve for water pollution. Department of Agricultural Economics and Agribusiness.
 4. Torras, M. and J.K. Boyce. 1998. Income, inequality, kuznets curve ecological. Economics, 25:147-160.
  1. Wolters, J. and G. Kirchgassner. 2006. Introduction to modern time series analysis. st/Gallen/ Berlin