دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اسفند 1390، صفحه 1-81 
آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما

صفحه 10-25

فرشته قیامی شمامی؛ صفر معروفی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ حمید زارع ابیانه؛ مجید حیدری


بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران

صفحه 58-66

ایرج صالح؛ حلیمه جهانگرد؛ حامد رفیعی؛ حمید امیرنژاد


تاثیرکم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت

صفحه 67-76

عباس رضائی استخروئیه؛ سعید برومند نسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمدجواد خانجانی