دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، شهریور 1391، صفحه 1-128 
فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک

صفحه 54-65

معصومه دلبری؛ مهدیه طالب‌زاده؛ هرمزد نقوی؛ احمد غلامعلی‌زاده آهنگر