برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت دریچه آزاد و مستغرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازه های آبی،گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،ایران

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،ایران

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده

برآورد دبی جریان در شبکه‌های انتقال آب و مجاری فاضلاب رو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای اندازه‌گیری جریان از دریچه‌ها و سرریزها بدلیل داشتن رابطه دبی-اشل ساده، بسیار استفاده می‌شود. ترکیب سرریز و دریچه برای تنظیم و اندازه‌گیری جریان در کانال‌ها و مجاری انتقال آب و فاضلاب که دارای مواد شناور (نظیر چوب و یخ) و رسوبات همراه جریان می‌باشند، می‌تواند بکار رود. در این صورت امکان انتقال مواد رسوبی از زیر دریچه و مواد شناور از روی سرریز فراهم می‌آید. در این تحقیق رابطه دبی-اشل سازه ترکیبی سرریز-دریچه مستطیلی با فشردگی یکسان با استفاده از بررسی آزمایشگاهی در یک فلوم مستطیلی و بدون استفاده از مفهوم ضریب دبی، استخراج شده است. از تئوری ابعادی P برای استخراج پارامترهای بدون بعد موثر استفاده شده و رابطه رگرسیونی بین این پارامترها تحلیل و با استفاده از اطلاعات اندازه‌گیری شده در مدل آزمایشگاهی ضرایب معادله رگرسیونی بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Combined flow overWeirs and below Gates

نویسندگان [English]

  • Maryam Heydari 1
  • Mohammad mehdi Ahmadi 2
  • Majid Rahimpour 3
1 M.Sc. Student, Dept. of Water Structure Engineering, Faculty of Agricultural, University of Shahid Bahonar Kerman.
2 Assistant Professor of Water Structure Engineering, Faculty of Agricultural, University of Shahid Bahonar Kerman.
3
چکیده [English]

Weirs and gates are frequently used as measuring devices because a simple stage-discharge relationship can be deduced. Weir and gate system is a plate that seated at end of canal and the flow current from over an under it. In this paper, the discharge relationship of Weir and gate system is deduced by a theoretical analysis, based on the application of the Õ-theorem of the dimensional analysis, coupled with an experimental investigation carried out by using a laboratory flume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wire
  • gate
  • exprimental investigation
  • Discharge
ابریشمی، ج. و حسینی، م. و. 1373. هیدرولیک کانالهای باز، انتشارات دانشگاه امام رضا، مشهد، چاپ دوم.
2- استریتر وایلی، 1382 ؛ مکانیک سیالات ، انتشارات نورپردازان.
3- اکبریان ، ع. 1376؛ طراحی سازه های هیدرولیکی کانال ها ، انتشارات عمیدی.
4- رضویان، س. ح. و حیدرپور، م. 1386. بررسی ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز-دریچه لبه تیز ، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، شهرکرد.
5- صفار، س. وکاشفی پور، م. 1387. تخمین دبی در مدل سرریز-دریچه با استفاده از مدل شبکه های عصبی، دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی.
6-Bos, M.G. 1989. Discharge Measurement Structures. ILRT.
7-Chow , V.T. 1959. Open –channel hydraulics. McGraw Hill Book Company, New York.
8- Ferro, V. 2000. Simultaneous Flow Over and Under a Gate. Journal of Irrigation and Drainage  Engineering, ASCE.
9- Negm, A. M. 1995. Characteristics of combined flow over weirs and under gates with unequal  contractions. Advances in hydroscience and engineering, Tsinghua University Press, Beijing.
10- Negm,A.M. 2002. Modeling of submerged simultaneous flow through combined weir and gate devices. proceedings of the 5 th  international conference on hydro-science and engineering, ICHE, publishedd on CD-ROM.
11- Negm, A.M, Albarahim, A.M. and Alhamid, A.A. 2002. combined free flow over weirs  and gate. Journal of Hydraulic Research, Vol. 40, no.3.11