بررسی امکان استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری دو گونه شبدر و یونجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کمبود منابع آب و خشکسالی باعث شده است که استفاده از آب­های نامتعارف به صورت گزینه­ای قابل تامل مطرح باشد، از سویی کشور ایران با دریای خزر مرز مشترک آبی دارد. از این­رو پژوهش حاضر به­منظور بررسی اثر تنش شوری آب دریای خزر، روی جوانه­زنی، طول، وزن، نسبتK+/Na+  و مقدار Ca2+ در دو گونه علوفه­ای انجام شد. گونه­های انتخاب شده شامل شبدر     (berseemclover) و یونجه (hamedanian alfalfa) بوده است. گونه­ها تحت تاثیر غلظت­های مختلفی از آب دریای خزر شامل    I0 (شاهد)، I1 (تناوب آب معمولی و آب دریای خزر) و I2 (آب دریای خزر) قرار گرفتند. استفاده از تنش­های شوری اثر معنی­داری روی صفات شبدر و یونجه داشت. تیمار I1 باعث افزایش نسبی وزن یونجه شد ولی در مجموع افزایش شوری باعث کاهش جوانه­زنی، طول، وزن، نسبت  K+/Na+و Ca2+ در دو گونه شبدر و یونجه شد. نتایج حاصله استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری را تائید نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the possibility of using the Caspian Seawater for alfalfa and breseem irrigation

نویسندگان [English]

  • Maliheh Zarifmoazam 1
  • Hamidreza Moradi 2
1
2
چکیده [English]

Shortage potable water resource and through cause that uses unusual water is as choice considerable. Iran has border water with Caspian Sea. So, an experiment was conducted to assess the effect of salt stress, Caspian Sea, on germination, length, weigh, K+/Na+ ratio, and Ca++ in a two farm crops. Selected plants were including berseem clover and hamedanian alfalfa. Plants salinized with varying concentrations of Caspian Sea, i.e. I0 (control), I1 (periodic control and Caspian Seawater), and I2 (Caspian Seawater). Use salinity stress signified difference on quality alfalfa and breseem. I1 treatment caused increasing alfalfa weight relatively, overaaall Increasing salt level generally caused decreasing germination, length, weight, K+/Na+ ratio, and Ca++. The results don̉̉t support irrigation by Caspian Seawater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa
  • Breseem
  • Caspian Sea
  • Growth Attributes
  • Salinity