بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد،

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق بررسی‌های لازم در خصوص تعیین عمق سنگ کف و ضخامت رسوبات زیر پهنه دشت کرمان صورت گرفته است. روش کار بدین صورت بوده که اطلاعات خام موجود گردآوری و با استفاده از آن اطلاعات نقشه‌ها و مقاطع مورد نیاز ترسیم و با جمع‌بندی و تحلیل نتایج آن‌ها ضخامت رسوبات و عمق سنگ کف تعیین شده است. اطلاعات مورد استفاده شامل، داده‌های ژئوالکتریک حاصل از برداشت 5000 سونداژ الکتریکی با خط فرستنده جریان AB معادل 1000 و 2000 متر و در 35 پروفیل (کمپانی جنرال ژئوفیزیک  1343 و 1344)، پروفیل‌های مربوط به حفر هشت حلقه چاه اکتشافی در نقاط مختلف دشت کرمان (شرکت ئیدرا، 1343)، مقاطع زمین‌شناسی عمقی ترسیم شده از روی نقشه زمین‌شناسی حوزه رسوبی شهر کرمان (مهندسین مشاور بررسی منابع آب، 1385)، داده‌های خام مربوط به عمق چاه‌های پیزومتری و بهره‌برداریحفر شده در دشت کرمان و نتایج مربوط به مدل آب‌های زیرزمینیدشت کرمان (احمدی افزادی، 1381) می‌باشند. جمع‌بندی نتایج نشان داده است که ضخامت آبرفت دشت کرمان تا حد 230 متر توسط مشاهده مستقیم و استفاده از چاه‌های اکتشافی تائید شده است. اما با مد نظر قرار دادن نتایج مطالعات ژئوالکتریک، می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات ضخامت آبرفت در دشت کرمان بین 30 تا 350 متر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of bed rock condition of Kerman plain based on sedimentary basin model.

نویسندگان [English]

  • Mohammad raza Amini zadeh 1
  • Gholam reza Lashkaripour 2
  • Mohammad Ghafouri 3
  • Nasser Hafezimoghadas 4
2 Dr, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Sciences
چکیده [English]

This study investigated the determination of sediment thickness and depth of bed rock below the plain of Kerman, by existent available data. The research methodology is collecting of rough information and plot of section and plans  ana analyzing the results for determining of bed rock depth and thickness of deposits. The used information are as follows: The result of some of 5000 electrical sounding  line with AB equal to 1000 and 2000 m in 35 profiles ( General Geophysics company 1343 and 1344). Excavation of 8 discovery well in different areas in Kerman plain (Hydra company 1343). Using the groundwater model has been developed for kerman plain (Ahmadi Afzady, 1381), The geological sections that plotted on geological map of Kerman sedimentary model (Consulting Engineers of Water Resources, 1385). Results of studies show that the thickness of the sediments according the Excavation of discovery well is about 230 meters. In general the depth of the bed rock, except for the South East region and the central part of the plain that is about 250 meters, in other regions is between 130 to 150 meters. But the seismic studies indicate the existence of a deep basin in the West of Kerman and in the Taherabad region. The bed rock thickness in these areas has also been reported to 350 m. therefore the variety of sediments thickness in Kerman plain is between 30 to 350 meters.

1. احمدی افزادی، ع. 1381. مدل آب‌های زیرزمینی دشت کرمان با تاکید بر راه حل‌های مدیریتی جهت مقابله با بالا آمدگی سطح آب‌های زیرزمینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 185ص.
2. سبزه‌ئی، م. 1369. نقشه زمین‌شناسی1:100000 منطقه کرمان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
3. عطاپور، ح. و ع. آفتابی. 1379. زمین‌شناسی زیست محیطی ساختارهای کارستی در محدوده‌ی شهر کرمان و خطرات احتمالی آن‌ها، مجموعه مقالات دیرینه‌شناسی و تنوع زیستی (7-4خرداد ماه1378 کرمان)، سازمان حفاظت محیط‌زیست، صفحات 73-55.
4. علمدار، م. 1364. گزارش مطالعات منابع آب دشت کرمان-باغین، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان، 200صفحه.
5. مهندسین مشاور بررسی منابع آب. 1385. مطالعات مرحله اول طرح تغذیه مصنوعی دشت کرمان، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان، 216 صفحه.
6. Atapour, H., A. Aftabi. 2002. Geomorphological, geochemical and geoenvironmental aspects of karstification in the urban areas of Kerman city, Environ. Geol, 42(7): 783-792
7. Kajar, M.H. 1996. The history of Kerman Basin during the Neogene and Quaternary, GSI, Regional Center for S.E.Iran (Kerman).
8. Stocklin, J. 1968. Structural history and tectonic of Iran, A review American association of peteroleum Geologists, Bulletin, 52: 1229-1258.