بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استان لرستان

4 دانش آموخته رشته مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تجزیه و تحلیل خشکسالی­ها در پروژه­های آب و هم­چنین بررسی ارتباط خشکسالی­های هیدرولوژیکی و هواشناسی در مدیریت منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. به­همین منظور در این پژوهش به بررسی تطابق خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی طی یک دوره سی ساله از آمار روزانه دبی و بارش پرداخته شده است. برای داده­های دبی ابتدا حداقل ماهانه دبی هر سال محاسبه شد، سپس با روش ویبول برازش و برای یک دوره صد ساله بسط داده شدند. سپس مقادیر متناظر با دوره بازگشت دو سال هر ماه به­عنوان آستانه خشکسالی انتخاب شدند. مقادیر آستانه را برای داده­های روزانه هر ماه در یک دوره سی ساله به کار برده و براساس آن­ها شدت تداوم خشکسالی محاسبه شد. برای داده­های بارش کلیه مراحل فوق محاسبه گردید، با این تفاوت که در تعیین شاخص خشکسالی هواشناسی از شاخص SPI استفاده شده است. در آخر بین مقادیر دبی و بارش با تأخیر 1،2،3 روزه، همبستگی گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین دبی و بارش به صورت روزانه، ماهانه و فصلی وجود دارد و در هر سه حالت رابطه از سطح معناداری برخوردار بوده ولی مقدار همبستگی در داده­های بدون تأخیر نسبت به بقیه بیشتر می­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the meteorological and hydrological drought adaptation in the Sarab Ali watershed

نویسندگان [English]

 • Mehran Lashti Zand 1
 • Behrooz parvaneh 2
 • Kianfar . payamani 3
 • Alireza sepahvand 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The analysis of droughts in the water projects and also investigation on the relationship between climate and hydrological droughts is very important in the management of water resources. Therefore this study has been assessment the meteorological and hydrological drought adaptation from discharge and daily rainfall in the Sarab Seyed Ali watershed during a three-years period. At first for discharge data, the minimum of discharge monthly was calculated for each year, then with the using of Weibuoll distribution fitted to the data and were extended for a hundred-years period. Then corresponding values with return period of two years each month were selected as the drought threshold index. Threshold values were used for each month of daily data in a period of thirty years and drought severity was calculated based on their continuing. all the above steps were calculated for Precipitation data, With this difference that SPI was used for determining of climate drought index and finally between values of discharge and rainfall correlation was taken with the lag of 1,2,3 days. The obtained results showed that there are moderate and significant relationship between discharge and rainfall in the form of daily, monthly and seasonal and in all three modes, the relationship were enjoyed of significant level but the amount of correlation is more than the rest in the data without lag.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Hydrological drought
 • Threshold
 • Correlation
 • Sarab Seyed Ali watershed
 1.  

  1. Alizadeh, A. 2006. Applied hydrology, Ferdowsi university of Mashhad, 734pp. (in farsi)
  2. FerajZade, M. 1996. Analysis and prediction of  Drought in Iran, Phd thesis, Tarbiat Modares university, Climate group. (in farsi)
  3. Hayes, M.J., M.D. Svoboda., D.A. Wilhite and O.V. Vanyarkho. 1999. Monitoring the 1996 Drought Using the Standardized Precipitation Index, Bulletin of the American Meteorological Society, 80(3):429-438.
  4. Hisdal, H., and L.M. Tallaksen. 2000. Chelegesin drought Event definition, Assessment of the Regional Impact of Drought in Europe, Technical Report NO 6.
  5. Hosseini Safa,  H., and S. Morid. 2008. Probabilistic analysis of spatial-temporal characteristics of droughts severity in Tehran Province,  J. Agric. Sci. Nature Resource, 15(5): 1-11.
  6. Khan, S., H.F. Gabriel., and T. Rana. 2008. Standard precipitation index to track drought and assess impact of rainfall on watertables in irrigation areas, Irrig Drainage System, 22:159–177.
  7. Lashani Zand, M., and A. Telvari. 2004. An Investigation on Climatological Droughts and it’s Prediction of Feasibility in Six Basins in West and North West of Iran, Geographical Research, 19(1(72)):73-86.(in farsi)
  8. Menicino, G., and P. Alfonso,. 2008. A Groundwater Resource Index (GRI) for drought monitoring and forecasting in a Mediterrane an climate, Journal of Hydrology, 282-302.
  9. Mozafari, Gh., 2005. Mismatch of meteorological and hydrological droughts in two neighboring catchment on the northern slopes of Yazd Shirkooh, Homan Sciences Modares, 10(48):173-190.(in farsi)
  10. Palmer, W.C. 1965. Meteorological Drought. US Department of Commerce Weather Bureau, Washington, DC. Research Paper No. 45.
  11. Patel, N. R., P. Chopra., and V. K. Dadhwal., 2007. Analyzing spatial patterns of meteorological drought using standardized precipitation index, Meteorological Applications, 14: 329–336.
  12. Samiee, M., B. Saghafian., and M. Mahdavi. 2006. Regional Analysis of Drought Intensity (Case study: Tehran Province), Iranian J. Natural Res.,  59 (1). 27-39. (in farsi)
  13. Thompson, S. A., (1999). Hydrology for water management, Taylor & Francis Group, Rotterdam, Netherlands, 450pp.
  14. Tsakiris, G., and H. Vangelis., 2004. Towards a Drought Watch System Based on Spatial SPI, Water Resources management, 18:1-12.
  15. Wilhite, D.A., and M.H. Glantz., 1985. Understanding the drought phenomenon: the role of definitions. Water International 10: 111–120.