شبیه‌سازی خصوصیات هیدرولیکی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از مدل CFD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

3 مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده

زهکش‌ها مهمترین قسمت آبیاری محسوب می‌شود که برای طراحی و ساخت زهکش‌هایی با کارایی بالا و جلوگیری از ماندابی شدن زمین لازم است که اطلاعات کاملی از چگونگی مکانیسم جریان درون لوله‌های زهکش داشته باشد. به دلیل پیچیده بودن هندسه مجاری لوله زهکش، استفاده از دینامیک سیالات برای مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان درون لوله‌های زهکش، بسیار مناسب می‌باشد. در این تحقیق، با استفاده از مدل عددی CFD و کامپیوتریFLUENT ، رفتار جریان داخل لوله زهکش زیرزمینی را تعیین نحوه توزیع سرعت و فشار و همچنین پروفیل سطح آب در لوله‌های زهکش و نیز گرادیان هیدرولیکی برای مقطع طولی نیم متر پایین­تر از کف لوله زهکش را به منظور طراحی هیدرولیکی زهکش‌ها شبیه‌سازی شد. بدین منظور، از مدل فیزیکی زهکش زیرزمینی که در آزمایشگاه گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز ساخته شده، استفاده شد و سپس جریان درون لوله زهکش توسط مدل CFD شبیه‌سازی شدند و با ترسیم خطوط جریان توسط FLUENT نقاطی که افت زیادی دارند مشخص شدند بردارهای خطوط جریان درoutlet  و intel لوله زهکش و همچنین پروفیل سطح آب و گرادیان هیدرولیکی در مقطع طولی زهکش برای دبی 67/69 لیتر بر ثانیه شبیه‌سازی شدند.نتایج دست آمده از شبیه‌سازی مطابقت بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد و بیانگر این موضوع است که مدل CFD می‌تواند ابزار بسیار مناسبی برای شناخت هیدرولیک جریان درون زهکش‌های زیرزمینی و کمک به طراحی آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation Underground drainage using models CFD

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Mirzaei 1
  • Amirhossien Nazemi 2
  • Ali Ashraf Sadredini 3
چکیده [English]

Drainage are major part irrigation that Drainage design and construction with high efficiency, and perevevt of Saturation land essintion is information perfect  of  how  mechanism flow into the of the drainage pipes.this study using physical models CFD and computer FLUENTto give  behavior of the underground drainage pipe to get the distribution velocity and  profiles surface water in  drainage pipes and  hydraulic Gradient for 0.5 m long section of the floor below  drainage pipes, this purpose desing  hydraulic drainage simulations For a physical model of the drainage water in the Laboratory Engineering of water Tabriz University was built then flow drainage pipe simulations by the model CFD and whit drawn the lines flow  by FLUENT poits that losses have been identified. also The lines flow in the drainage pipe outlet and intel were simulated. The results obtained by simulation match very well with the experimental results. In result  CFD model that can be very useful tools for understanding the flow of underground drainage and to help design it.

1. سلطانی، مجید و رحیمی، روح الله. 1386. دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزار Fluent. انتشارات طراح
2. شمسایی، ابوالفضل. 1387. هیدرولیک جریان در محیط­های متخلخل، جلد اول مهندسی زهکشی. چاپ ششم. انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
3. علیزاده، امین. 1384. زهکشی جدید. چاپ اول. انتشارات آستان قدس رضوی
4. مهرابیان، مظفرعلی(ترجمه). 1386. دینامیک سیالات محاسباتی، اصول و کاربردها. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
5. Song, C.C.S. , Fellow. and Zhou, F. 1999. Simulation of free surface flow over spillway. J. Hydr Eng, ASCE. 125(9):959-967
6. Chen, Q. , Dai, G. and Liu, H. 2002. Volume of fluid model for turbulence numerical simulation of stepped spillway over flow. J. Hydr Eng, ASCE. 128(7):683-688.
7. Palau-Salvador G., Arviza-Valverde J., Bralts V.F. 2004. Hydraulic flow behavior through an in-line emitter
8. labyrinth using CFD techniques. ASAE Paper No. 042252.
9. Salahedin, T.M. , Imran, J. and Chaudhry, F. 2004. Numerical modeling of three-dimensional flow field around circular piers. J. Hyd. Eng, ASCE. 130(2):91-100
10. Hardy, R.J. , Lane, S.N. , Lawless, M.R. , Best, J.L. , Elliot, L. & Ingham, D.B. 2006. Development and testing of a numerical code for treatment of complex river channel topography in three-dimensional CFD models with structured grids. 2006. J. Hydr Research. 43(5):468-480.
11. Zhao, C.H. , Zhu D.Z. & Rajaratnam, N. 2008. Computational and experimental study of surcharged flow at a 90◦ combining sewer junction. J. Hydr Eng, ASCE. 134(6):688-700