ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP

نویسندگان

1 سازه‌های آبی ، دانشگاه شهرکرد ، کشور ایران

2 گروه مهندسی آب ، دانشگاه شهرکرد

چکیده

امروزه حفظ و صیانت از منابع آب و بهره‌برداری بهینه و اقتصادی و عادلانه از آن یک مسأله جهانی است و به همین جهت در قرن حاضر از آب به عنوان یک چالش فراگیر بشری یاد می‌شود. آب اولین عامل محدودیت در افزایش تولید کشاورزی است بنابراین نیاز به استفاده بهینه از منابع آبی به ویژه در مصرف کشاورزی که قسمت عمده مصرف منابع آبی کشور را تشکیل می‌دهد احساس می‌شود. هدف این تحقیق ارائه یک الگوریتم برای چگونگی ارزیابی عملکرد سد زاینده‌رود با تاکید بر محوریت آب می‌باشد. برای رسیدن به اهداف این تحقیق از روش مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد استفاده می‌شود. مدل  WEAPبه طور قابل قبولی سیستم‌های منابع آب را شبیه‌سازی می‌کند.بدین صورت که پس از جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، فایل ورودی مدل WEAP را تشکیل داده و مدل برای یک دوره آماری کالیبره می‌گردد. مرحله بعد از آن تدوین سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخزن سد در سناریوهای مختلف الگوی مصرف آب در حوضه است و در هر حالت مدل WEAP اجرا شده و نتایج بدست آمده ارزیابی می‌شود. در این تحقیق چهار سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل سناریوهای کاهش سطح زیر کشت گیاهان پرمصرف به ترتیب کاهش 100 ،80 ،60 و 40 درصدی گیاهان پرمصرف می باشد و سناریو برگزیده سناریو 2SC که از نظر تامین و اعتمادپذیری تامین نیازهای آبی و حداکثر حجم آب نگهداری شده در مخزن در طول سال نسبت به بقیه سناریوها شرایط بهتری را برای مخزن سد ما در دوران خشکسالی برای ما به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Zayanderud dam operation during drought period by using weap model

نویسندگان [English]

  • Faazeh Movahed Atar 1
  • Hossien Samadi 2
1 Former M.Sc. Student, Drainage and Irrigation Engineering, University of Shahrekord, Shahrekord,Iran.
2 - Associated professor of Department of Irrigation and Reclamation, Shahrekord University, Iran.
چکیده [English]

Today, conservation and protection of water resources and optimum utilization and equitable economy and it is a global issue And therefore the century of water as a universal human challenge is to learn . Water is the primary factor limiting agricultural production, thus increasing the need for optimum utilization of water resources, especially in Agricultural use, which comprises the bulk of the country's water resources is felt . This paper presents an algorithm for performance evaluation Zayandehrood Dam with emphasis on the centrality of water.To achieve the objectives of this study used modeling method reservoir operation. WEAP model to be acceptable The simulation of water resources systems. Thus collected after the completion of the required information, file input Formed WEAP model is calibrated for a period. Then the optimal exploitation policies Reservoir model in various scenarios of water use in the basin, and in each case the WEAP model was implemented and results. Results are evaluated. In this study, 5 scenarios were evaluated four scenarios that reduce crop acreage Macro and three scenarios and two scenarios of growth required to reduce Nyazaby drinking water industry, and the combination of these two scenarios. scenarios SC2 inter strongest consider Insurance and Insurance Water needs and the maximum volume of water stored in the reservoir during the year better than the other scenarios for reservoir. We carry in our drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Scenario
  • Simulation
  • Calibrate
  • WEAP
1. بصیری، م. 1388. تحلیل بیلان و بررسی علل خشک شدن زاینده رود. ماهنامه فنی- تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، سال هجدهم، دوره ی‌سوم، شماره 174-175، صفحات 5 تا 10.
2. کارآموز، م.‌، آ. احمدی و س­.­ ­نظیف. 1385. چالش‌ها و فرصت‌های بکارگیری مد و بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های منابع آب. اولین همایش منطقه‌ای بهره‌برداری بهینه از منابع آب حوضه‌های کارون و زاینده رود، 14و 15 شهریور، دانشگاه شهرکرد، صفحات 23 تا 27.
3. علیزاده، ا. 1385. اصول هیدرولوژی خشکسالی‌ها و روش‌های پیش‌بینی آن.  مجله نیوار، جلد 68، صفحات 57 تا 64.
4. یزدان‌پناه، ط.، س. خداشناس، ک. داوری و ب. قهرمان. 1386. مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP. (مطالعه موردی حوضه ازغند)، مجله علوم و صنایع کشاورزی ویژه آب و خاک، جلد 22(شماره 1)، صفحه213 تا 222.
5. Http://www.weap21.org/
6. Loucks,D.P.,E.V.Beek,J.R.Stedinger and J.P.M.Dijkman.2005.Water Resources Systems Planning and Management:An Introduction to Methods,Models and Applications.UNESCO.
7. Sieber,J.,D.N.Yates,D.Purkey and A.Huber-Lee.2005a.WEAP A Demand,Priority,and Preference Driven Water Planning Model:Part 1,Model Characteristics.Draft submitted for publication.http://www.weap21.org.
8. Sieber,J.,C.Swrtz and A.Huber-lee.2005b.User Guide for WEAP21.Stockholm Environment Institute,Tellus Institute.