دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، اسفند 1392، صفحه 1-128 
بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک

صفحه 1-17

علی‌جان آبکار؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی


ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی جریان

صفحه 29-37

کریم خدایی؛ هوشنگ قمرنیا؛ عبداله طاهری تیزرو؛ رسول قبادیان؛ محمدحسین نوری قیداری