دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، آذر 1392، صفحه 1-124 
ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه

صفحه 14-30

مژگان باقری نیا؛ علیرضا برهانی داریان