دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، شهریور 1393، صفحه 1-116 
برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

صفحه 12-23

آزاده جباری؛ احمد حسینی؛ حقی آبی حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده؛ عبدالکریم بهنیا


نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پایین‌دست

صفحه 24-36

محمود یخکشی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمدابراهیم یخکشی؛ محمدرضا مددی