بررسی الگوی توزیع شوری و سدیم خاک تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در باغات زیتون

نویسندگان

محقق، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.

چکیده

طراحی و اجرای صحیح آبیاری قطره­ای نقش بسزایی در ارتقاء بهره­وری اراضی کشاورزی و کاربرد آب­هایی با کیفیت پایین دارد. توجه به مسئله شوری خاک، تعیین الگوی توزیع املاح خاک راهکاری موثر در مدیریت صحیح خاک است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دو سیستم آبیاری قطره­ای سطحی و زیرسطحی در درختان زیتون منطقه طارم انجام گردید. در این راستا به بررسی الگوی توزیع املاح خاک به­ویژه میزان شوری و نسبت جذب سدیم در عمق­های مختلف خاک پرداخته شد. هم­چنین نحوه توزیع املاح خاک در سه سطح 50 ، 75 و 100 درصد آبیاری در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بیان­گر تجمع نمک و افزایش سدیم خاک در هر دو سیستم آبیاری در دوره مورد نظر بود. با این حال به طور کلی میزان تجمع شوری و سدیم خاک در کل عمق مورد مطالعه در تیمارهای آبیاری قطره­ای زیر سطحی کمتر از آبیاری قطره­ای سطحی بدست آمد. تجمع شوری و سدیم در آبیاری زیر سطحی در لایه سطحی خاک که بالای قطره­چکان قرار داشت بیشتر از حالت قطره­ای زیر سطحی بود. بررسی سطوح مختلف آبیاری نشان داد که علارغم کاهش املاح و آبشویی بیشتر در حالت سطح آبیاری 100 درصد، تفاوت معنی­داری بین سطح آبیاری 100 درصد و دو سطح 50 و 75 درصد از لحاظ الگوی توزیع شوری و سدیمی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patterns of soil salinity and sodium under surface and subsurface drip irrigation in olive trees

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taheri
  • Meysam Taheri
  • Mohammad Abbasi
  • Karim Mostafavi
  • Samira Vahedi
چکیده [English]

Design and implementation correct drip irrigation plays an important role in increasing the productivity of agricultural land and help to using water low-quality. Attention to the problem of soil salinity, is determine the distribution pattern of soil salt is an effective tool for the proper management of soil. This study was done with goal to assess the two surfaces and subsurface drip irrigation system in olive trees in Tarom. In this regard, was discussed the pattern of distribution of mineral in soil, especially soil salinity and sodium adsorption ratio at various depths. Also distribution of soil salts were compared at in levels 50, 75 and 100% irrigation treatments. However, generally were obtained the concentrations of salt and sodium in different depths in this study in subsurface drip irrigation less than surface drip irrigation. Accumulation of Salinity and sodium in surface of soil in the top emitter in subsurface irrigation was greater than subsurface drip irrigation. Investigation different irrigation levels showed that in Spite of minerals reduction and leaching in irrigation level 100 percent, there isn’t significant difference in distribution of salinity and sodium between irrigation level 100 percent and 50 and 75

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: patterns of distribution
  • surface drip irrigation
  • subsurface drip irrigation
  • Salinity Management
 
صداقتی، ن.، س.ج. حسینی فرد، و ا. محمدی محمدآبادی. 1391. مقایسه اثرات دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر رشد و عملکرد درختان بارور پسته. نشریه آب و خاک. جلد 26، شماره 3، ص 585-575.
صفی، ب.، م.، نیشابوری، ا.، ناظمی، م. سیروس و س.م. میرلطیفی. 1386. قابلیت آبیاری قطره ای زیرسطحی و عوامل تاثیرگذار در عملکرد و کارایی مصرف آب پیاز. نشریه دانش کشاورزی. دوره 17، شماره 2، ص 41-53.
میرئی، م. ع. فرشی. 1382. چگونگی مصرف و بهره وری آب در بخش کشاورزی، مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، ص 203-213 .
 
 
ناصرزاده، م.، م.، دوستکامیان، و آ. بیرانوند. 1395. تغییرات الگوی درون دهه­ای دمای ایران طی نیم قرن اخیر. فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی. 53سال شانزدهم، شماره 53، ص 208-193.
Al-Omran, A. 2008. Effect of saline water and drip irrigation on tomato yield in sandy calcareous soils amended with natural conditioners. International Salinity Forum.
Ayers, R.S., and D.W. Westcot. 1985. Water quality for agriculture. Irrigation and Drainage paper, No: 29, Rev.1.FAO, Rome. 174 pp.
Battam, M. B., B. G., Sutton, and Boughton. 2003. Soil pits as a Simple design aid for subsurface drip irrigation system D. G.. Irrigation Science. 22: 135-141.
Burt, C.M., O., Al-Amoudi, and A.Paolini 2003. Salinity patterns on row crops under subsurface drip irrigation (SDI) on the Westside of the San Joaquin valley of California. Irrigation Training and Research Center(ITRC),No-R 03-004.
Chauhan, C.P.S., R.B., Singh, S.K. Gupta, 2008. Supplemental irrigation of wheat with saline water. Agric. Water Manage., 95: 253-258.
Dagdelen, N., H., Basal, E., Yılmaz, T., Gürbüz, S. Akcay, 2009. Different drip irrigation regimes affect cotton yield, water use efficiency and fiber quality in westernTurkey. Agricultural Water Management 96: 111–120.
Enciso, J.M., B.L. Unruh, P.D. Colazzi and W.L. Multer. 2003. Cotton response to subsurface drip irrigation frequency under deficit irrigation. Appl. Engrng. Agric. 19(5): 555-558 .
Goldhamer, D., T., Michailides, D.Morgan, 2006. Buried drip irrigation reduces fungal disease in pistachio orchards. California Agriculture.56(4.)
Hanson, B.R., S.R. Gratton., and A. Fullton, 1999. Agricultural salinity and drainage. Division of Agricultural and Natural Resources Publication 3375. Davis, CA: University of California, Davis.
Nagaz, K., M.M. Masmoudi, and N.B., Mechlia, 2007, Soil Salinity and Yield of Drip-Irrigated Potato under Different Irrigation Regimes with Saline Water in Arid Conditions of Southern Tunisia, Jornal of Agronomy 6(2):324-330.
Nagaz, K., M, M., Monsef. and N.Ben Mechlia, 2012. Effects of deficit drip- irrigation scheduling regimes with saline water on pepper yield, water productivity and soil salinity under arid conditions of Tunisia. Journal of Agriculture and Environment for International Development, 106(2): 85- 103.
Oron G., Y., DeMalach L., Gillerman I., David and S.Lurie 2002. Effect of water salinity and irrigation technology on yield and quality of pears. Biosys. Engin. 81:237-247.
Wang, R., S., Wan, Y., Kang, and, C. Dou, 2014 Assessment of secondary soil salinity prevention and economicbenefit under different drip line placement and irrigation regime innorthwest China. Agricultural Water Management 131: 41– 49.
Yang, Q., F., Zhang, and F. Li, 2011. Effect of different drip irrigation methods and fertilization on growth, physiology and water use of young apple tree. Scientia Horticulturae,  129(1): 119–126
 Yang, Q., F., Zhang, F., Li, and X. Liu, 2013. Hydraulic conductivity and water-useefficiency of young pear tree under alternate drip irrigation, Agricultural WaterManagement, 119: 80–88