دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1395، صفحه 1-185 
ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا

صفحه 1-13

منوچهر فتحی مقدم؛ صادق حقیقی پور؛ سجاد کیانی


بررسی الگوی توزیع شوری و سدیم خاک تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در باغات زیتون

صفحه 127-141

مهدی طاهری؛ میثم طاهری؛ ، محمد عباسی؛ کریم مصطفوی؛ سمیرا واحدی