دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، شهریور 1396، صفحه 1-163 
کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار

صفحه 26-36

سجاد کیانی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ رضا بهروزی راد؛ لیلا داودی