بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد انگور یاقوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

انگور یاقوتی از ارقام مهم انگور است که بیشتر در مناطق نیمه گرمسیری کشور یافت میشود. بررسیها نشان داده است که در بسیاری از باغات انگور، آبیاری به صورت بیرویه انجام شده که علاوه بر صدمه به منابع آب زیرزمینی، باعث کاهش کمیت یا کیفیت محصول نیز میگردد. تاکنون تحقیقات اندکی در خصوص میزان نیاز آبی درختان انگور یاقوتی انجام گرفتهاست. بنابراین به منظور تعیین بهترین میزان آب آبیاری درخت انگور یاقوتی، تحقیقی در یکی از باغات انگور یاقوتی شهرستان قیروکارزین استان فارس انجام شد. مقادیر مختلف آب آبیاری بر اساس 60، 80، 100 و 120 درصد نیاز آبی برآورد شده از روش پنمن مانتیث برآورد و به تیمارهای آزمایش با چهار تکرار اعمال گردید. یک تیمار نیز که آبیاری آن تحت مدیریت باغدار انجام میشد، بعنوان شاهد درنظر گرفته شد. نتایج این بررسی دو ساله نشان میدهد که مقادیر مختلف آب آبیاری انگور یاقوتی در این آزمایش، باعث کاهش کمی یا کیفی محصول نگردیده است. بررسی رطوبت خاک قبل از آبیاری و دمای پوشش سبز گیاه قبل از آبیاری و مقایسه این مقادیر با حدود بحرانی آن نیز نشان داد که هیچکدام از تیمارهای آزمایش دچار تنش آبی نگردیده، لیکن تیمار 60% نیاز آبی، حدودا نقطه آغاز تنش آبی در گیاه میباشد. بنابراین میتوان گفت بهترین میزان آب آبیاری، معادل 60% نیاز آبی برآورد شده از روش پنمن مانتیث با حدود 3800 مترمکعب درهکتار میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different amounts of irrigation wateron the yield of Yaghuti grape

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shahrokhnia 1
  • Mohammadjavad Karami 2
1 Assistant professor, Agricultural Engineering Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
2 Assistant professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Shiraz, Iran
چکیده [English]

Yaghuti grape is an important grape variety mostly found in subtropical regions of Iran. Studies have shown that many of Yaghuti grape orchards are over irrigated which in addition to having a negative impact on groundwater resources; also reduce the quantity and/or the quality of the fruit. Up to now, little work has been done to determine water requirement of this variety. To do so, a study was conducted in a Yaghuti grape orchard in Qir-karzin region in Fars Province, Iran for a period of 2 years. Different amounts of irrigation water based on 60, 80, 100 and 120 percent of crop water requirement estimated by the Penman-Montieth method were applied to the experimental treatments in four replications. An irrigation treatment managed by the farmer was also considered as control. Results showed that different amounts of irrigation water given to Yaghuti grape did not affect the quality or quantity of the fruit. Comparison of soil moisture and canopy temperature measured before irrigations with the corresponding critical limits also indicated that none of the treatments had faced water stress .However, the treatment irrigated with 60 percent of crop water requirement was approximately the starting point of water stress. Therefore, it is concluded that the best irrigation amount could be based on 60 percent of crop water requirement estimated by the Penman-Montieth method equivalent to irrigation volume of 3800 cubic meter per hectare. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yaghuti grapes
  • irrigation
  • water stress
  • leaf temperature
 
بصیری، ع، ابوطالبی، ع. کرمی، م. ج.، محمدی،ع. 1391. بررسی روند تغییرات عناصر غذایی انگور یاقوتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم. 106 صفحه.
حیدری، م ع، ابوطالبی، ع. کرمی، م. ج.، محمدی،ع. 1390. بررسی اثرات حلقه برداری، جیبرلین، تنک خوشه و تنک حبه بر اندازه و کیفیت انگور یاقوتی. مجله به زراعی نهال و بذر، جلد 2-27.
رحیمی، س. ابوطالبی، ع. کرمی، م. ج.،اجرایی، ع. 1391 بررسی اثرات مقادیر و روش های مختلف مصرف کود اوره بر صفات کمی و کیفی انگور یاقوتی. . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم. 75 صفحه.
Cifre, J., J. Bota, J. M. Escalona, H. Medrano and J. Flexas. 2005. Physiological tools for irrigation scheduling in grapevine (Vitis vinifera L.), An open gate to improve water-use efficiency. Agriculture, Ecosystems and Environment, 106, 159-170.
García, J. G., A. Martínez-Cutillas, P. Romero. 2012. Financial analysis of wine grape production using regulated deficit irrigation and partial-root zone drying strategies, Irrigation Science, 30, 3, 179-188.
Idso, S. B. 1982. Non-water-stressed baselines: a key to measuring and interpreting plant water stress. Agricultural Meteorology, 27, 59-70.
Intrigliolo, D. S., A. N. Lakso and R. M. Piccioni. 2009. Grapevine cv. ‘Riesling’ water use in the northeastern united states. Irrigation Science, 27, 253-262.
Netzer, Y., C. Yao, M. Shenker, B. Bravdo, and A. Schwartz. 2009. Water use and the development of seasonal crop coefficient for superior seedless grapevines trained to an open-gable trellis system. Irrigation Science, 27, 109-120.
Paranychianakis, N.V., S. Aggelides, A.N. Angelakis. 2004. Influence of rootstock, irrigation level and recycled water on growth and yield of Soultania grapevines. Agricultural Water Management, 69, 13-27.
Rana, G., N. Katerji, M. Introna, and A. Hammami. 2004. Microclimate and plant water relationship of the “overhead” table grape vineyard managed with three different covering techniques. Scientia Horticulturae, 102, 105-120.
Romero, P., and A. Martinez-Cutillas. 2012. The effects of partial root-zone irrigation and regulated deficit irrigation on the vegetative and reproductive development of field-grown Monastrell grapevines, Irrigation Science, 30, 5, 377-396.
Williams, L. E., and J. E. Ayars. 2005. Water use of Thompson seedless grapevines as affected by the application of gibberellic acid (GA3) and trunk gridling-practices to increase berry size. Agricultural and Forest Meteorology, 129, 85-94.
Williams, L. E., C. J. Phene, D. W. Grimes, and T .J. Trout. 2003. Water use of young Thompson seedless grapevines in California. Irrigation Science, 22, 1-9.
Williams, L. E., C. J. Phene, D. W. Grimes, and T. J. Trout. 2003. Water use of mature Thompson seedless grapevines in California. Irrigation Science, 22, 11-18.