دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، آذر 1395، صفحه 1-165 
بررسی رسوبدهی رودخانه‌های منتهی به خلیج‌فارس و دریای عمان

صفحه 15-25

داود قربانپورلندی؛ قربان شهریاری؛ بهروز محسنی؛ هادی رزاقیان؛ باقر قرمزچشمه