بررسی تاثیر عمق کارگزاری و میزان آب آبیاری به روش قطره ای زیر سطحی بر عملکرد و غلظت عناصر ماکرو در برگ در ختان پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده

توجه به کاهش کمیت و کیفیت منابع آب در استان کرمان لزوم استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای که راندمان بالایی دارند اجتناب ناپذیر است. محدودیت این روش ها در استفاده از آب های نامتعارف می باشد. بطور مثال در آبیاری قطره ای سطحی بدلیل تبخیر آب و باقی ماندن املاح در قطره چکان ها به مرور سبب گرفتگی آن ها می گردد. در صورتیکه در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی به علت زیر خاک قرار گرفتن قطره چکان ها تبخیر از آن ها صورت نمی گیرد و گرفتگی به حداقل ممکن می رسد. در روش آبیاری زیر سطحی با توجه به کاهش تبخیر از سطح خاک نیز می توان نیاز آبی گیاهان را کاهش داد. به منظور بررسی سیستم آبیاری زیر سطحی در باغات پسته، باغ پسته ای در کشکوئیه رفسنجان انتخاب و نقشۀ طرح که شامل دو عمق کارگذاری لوله (50 و 70 سانتی متر) و سه سطحآب مصرفی (50%I1=، 75%I2=و 100%I3= نیاز آبی) با سه تکرار بود پیاده گردید. به منظور تغذیه درختان پسته همزمان با نصب لوله های آبیاری زیر سطحی کود دهی انجام پذیرفت. نوع و میزان کودهای مورد نیاز طبق آزمون خاک محاسبه و  به همراه ماد ه آلی به روش چالکود در عمق کارگزاری لوله ها به هر تیمار اضافه شد. نتایج 4 سال اجرای این پژوهش نشان داد کاربرد متوسط آب آبیاری در تیمارهای I1 ، I2 و I3 به ترتیب به میزان های 2050، 3065 و 4010 متر مکعب در هر هکتار در سال بود. در طول آزمایش هر ساله میزان عملکرد تیمارها به با استفاده از ترازوی با دقت 1kg اندازه گیری شد. در ساله های مورد آزمایش از برگ درختان نمونه برداری و میزان عناصر غذایی ازت، فسفر و پتاسیم آنها تعیین گردید. در هیچ یک از سال های انجام طرح، اختلاف معنی داری بین عملکرد درختان تحت تاثیر تیمارها وجود نداشت. بررسی غلظت عناصر غذایی در برگ درختان پسته نشان داد انجام طرح موجب تغییر معنی داری در غلظت عناصر غذایی در نمونه های برگ ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation irrigation water application and amount depth effect using subsurface drip irrigation (SDI) system on yield and macro element concentration in the pistachio leaves

نویسنده [English]

  • Hormozd Naghavii
Scientific Member, Research center of Agriculture, Kerman, Tel:09133416298.Email:naghavii@yahoo.com.
چکیده [English]

According to the reduction in the quantity and quality of water resources, the use of high-efficiency drip irrigation system is inevitable. A limitation of this method is the use of unusual water. For example, in surface drip irrigation, remaining salt after evaporation is caused the eclipse. While in subsurface drip irrigation, because of less evaporation from the soil, eclipse is minimized. In the subsurface irrigation methods, due to reducing water evaporation, plant water needs can be reduced. To investigate irrigation system in pistachio garden, pistachio gardens in Koshkooyieh village (Rafsanjan city) was selected  and plan design that consists of two tube insertion depth (50 and 70 cm) and three consumption Water level (50% I1 =, 75% I2 = 100 % I3 = water requirement) with three replications were assembled. To feed Pistachio trees, fertilization was done simultaneous with subsurface irrigation pipe installation. The type and amount of needed fertilizers were calculated according soil test and added to each treatment with organic materials using placement in-depth approach. Four years results of the study indicated that the average irrigation water were calculated 2050, 3065 and 4010 cubic meters per hectare per year for treatments I1, I2 and I3 respectively. Each year, the performance of the each treatment during test was measured using scales with an accuracy of 1kg. In years that tests were done, samples of the leaves were gathered and the nutrients nitrogen, phosphorus and potassium in these samples were determined. During of the project, there was no significant difference between the performances of each tree under treatment in none of years. Nutrients concentrations in the leaves of trees indicated that any significant changes did not accrued. in nutrient concentrations in leaf samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: leaf Concentration
  • macro elements
  • Pistachio
  • SDI
  • Yield
س. م.، سمر. 1377. رفع کلرور آهن درختان میوه از طریق تماس ریشه‏ها با مواد فاقد کربنات کلسیم. پایان نامة دکتری خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
ا. محمدی. 1379. بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از سطحی به زیر زمینی و تعیین تأثیر سیستم بر روی میزان Early spliting در درختان پستة بارور. گزارش پژوهشی موسسة تحقیقات پسته.
ه. نقوی، حاج عباسی م. ع. و افیونی. م. 1384.  تأثیر کود گاوی بر برخی خصوصیات فیزیکی و ضرایب هیدرولیکی و انتقال برماید در یک خاک لوم شنی در کرمان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. حلد 9 (3) :103-93
Rubeiz, I. G., N. F. Oebker, and J. L. Stroehlein. 1989. subsurface drip irrigation and urea phosphate fertigation for vegetable on calcareous soils. Journal of plant nutrition. 12: 12, 1457-1465.
Martines, H., Y. Bar, B. Sef, and U. Kafkafi. 1991. Effect of surface and subsurface drip fertigation on sweet Corn rooting, uptace, dry matter production and yield. Irrigation Science. 12: 3. pp. 153-159.
Ayars, J. E., C. J. Phene, R. A. Schoneman, B. Meso, F. Dale, J. Penland, and F. R. Lamm. 1995. Impact of bed location on the operation of subsurface drip irrigation systems (Abstr.). ASAE 1995: pp. 141-146.
Oron, G., Y. Demalach, L. Gillerman, and L. David. 1995. Pear response to saline water application under subsurface drip irrigation. www.oznet.ksu.edu/ sdi/ Abstracts/ 5micro/ SESS-4.html.
Phene, C. J., and R. Ruskin. 1995. Nitrate management with subsurface drip irrigation. ASAE. pp. 159-162.
Phene, C. J., and F. R. Lamm. 1995. The sustainability and potential of subsurface drip irrigation. ASAE. pp. 359-367.
Clancy, G. 1996. Australian experience with subsurface drip irrigation. International Sugar Journal Cane Sugar Edition. 1996, 98 : 1170, 307-308.
Lamm, F. R., D. H. Rogers, and W. E. Spurgeon. 2000. Design and management considerations for subsurface drip irrigation systems. www. Oznet. ksu. Edu / sdi / Reports/2000/DMSDIw.html.