بررسی مدیریت کمی و کیفی سیلاب شهری با مدل EPA-SWMM ؛ مطالعه موردی منطقه 22 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری سازه های آبی، هیات علمی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک، اراک

چکیده

مخروط افکنه‌ها مکان‌هایی می‌باشند که با نفوذپذیری بالا، بیشترین سهم را در تغذیه آبخوان‌ها دارا می‌باشند. اما با گسترش شهرنشینی و ساخت و ساز بر روی مخروط افکنه‌ها، علاوه بر کاهش نفوذپذیری و کاهش سهم آبخوان‌ها از بارش، سیلاب‌های متعددی در سطح رخ می‌دهد. در این پژوهش به بررسی مدیریت کمی و کیفی رواناب شهری در بخشی از منطقه 22 تهران پرداخته شده است.  انتخاب بهترین راهکارهای مدیریتی، که یکی از راهکارهای نوین و مؤثر مدیریت کمی و کیفی رواناب شهری است، می‌باشد. با استفاده از نرم افزار EPA-SWMM دو راهکار جوی- باغچه و سیستم ماند بیولوژیکی یا پشت بام سبز، درکنترل دبی جریان،  بارآلودگی و غلظت کل جامدات معلق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که راهکار مدیریتی پشت‌بام سبز با متوسط کاهش 2/18 درصد نسبت به جوی باغچه با متوسط کاهش7/9 درصد، ازعملکرد بهتری در کاهش پیک رواناب اوج خروجی ازحوضه برخورداراست. همچنین راهکار مدیریتی پشت‌بام سبز بطور متوسط 7/18درصد و جوی باغچه 12درصد غلظت کل جامدات معلق را کاهش داده‌اند. لذا راهکار مدیریتی پشت بام سبز به عنوان بهترین راهکارهای مدیریتی برای محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of qualitative and quantitative management at urban flood with EPA-SWMM model;Case study District 22 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Javad Mozaffari
  • , Mohammad Kobarfard
Assistant professor, Water structures PhD, Sciences and Water engineering department, Arak University,
چکیده [English]

 
Abstract
Fans are places with high permeabilityand have the highest share in recharge of aquifers. But with the development of urbanization and loss of permeable surfaces, occurs a lot of floods. In this study, quantitative and qualitative management of urban runoff on the part of district 22 in Tehran is investigated. The research-based best management practices BMP, which is one of the most modern and effective methods of quantitative and qualitative urban runoff is high. In these studies, EPA-SWMM software uses two strategies swale and Bio retention. System (green roofs) to control the flow and pollution, the concentration of total suspended solids (TSS) of the basin located in District 22 of Tehran Municipality was evaluated. The results showed an average decrease of 18.2% compared to the management solution of green roof garden with an average reduction of climate 9.7 percent better performance in reducing the height of the peak runoff is discharged from the basin. The results showed an average decrease of 18.2% compared with the green roof management solution with an average reduction of 9.7 percent to swale, the better the height of the peak runoff is discharged from the basin. The green roof management solution on average 18.7% of the total pleasure of suspended solids (TSS) and swale decreased 12 percent. The green roof more efficient management solution enjoys TSS removal. The green roof is the best and most efficient management solution BMP was chosen for the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: management best practices (BMP)
  • urban floods
  • runoff
  • swale
  • green roof
زارع، ص.، و ب. ثقفیان. 1390. روشهای غیرسازه‌ای کنترل سیلاب و ارزیابی خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم در حوضه‌های درون شهری، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران.
کمالی، ب.، س. ج.، موسوی، ع. اردشیر و ر. مکنون. 1390. ارزیابی بهترین راهکارهای مدیریتی در بهبود کمیت سیلاب‌های شهری، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران.
علیزاده، ا. 1395. اصول هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاه امام رضا. مشهد.
تجریشی، م. 1386، آشنایی با خصوصیات آلاینده ها در رواناب های سطحی شهری، همایش روش های نوین جمع آوری و مدیریت رواناب های سطحی شهری،  تهران.
Hua, Zhuo, Fu Guangtao .2013. “The effects of low impact development on urban flooding under different rainfall characteristics” Journal of Environmental Management.
Hutchinson, S. L., T. Keane, R. Christianson, L. Skabeland, T. L. Moore, A. M. Greene, and K. Kingery .2009.“Management practices for the amelioration of urban stormwater” Ecological Engineering from Concepts to Applications, Paris, France.
Lee, J. G., A., Selvakumar, K., Alvi, J., Riverson, X., Zhen, L., Shoemaker, F. Lai. 2012. “A watershed-scale design optimization model for stormwater best management Practices” Environmental Modelling & Software, Volume 37.
Mejía, A. and G. Moglen . 2009. “Spatial patterns of urban development from optimization of flood peaks and imperviousness-based measures”  Journal of hydrologic engineering.