بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی, دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان

2 سازه های آبی، دانشکده کشاورزی, دانشگاه لرستان

3 کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده کشاورزی

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

چکیده
مسئله انتخاب بهترین آرایش برای قطر لوله­ها و هد بهینه پمپ طوری که هزینه کل سیستم مینیمم گردد، از خیلی سال قبل توسط مهندسین هیدرولیک مورد توجه بوده است. در این مطالعه از روش­های برنامه­ریزی خطی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ازدحام ذرات تکامل و جهش یافته برای بهینه­سازی شبکه­های آبیاری تحت فشار استفاده می شود، به گونه­ای که شبکه انتخابی، شامل 16 لوله و 17 گره می­باشد. تابع هدف شامل هزینه ثابت سالانه قطر شبکه سیستم آبیاری، و هزینه انرژی عملکرد سالانه می باشد. محدویت­های هیدرولیکی در مسئله بهینه­سازی شامل هد فشار گره­ها و محدودیت­های سرعت جریان در لوله­ها می باشد. داده­های ورودی شامل نقشه­ی شبکه، هزینه لوله­ها در همه اندازه­های تجاری موجود، هزینه امکانات تولید فشار از قبیل پمپ­ها و محدودیت­های مرزهای بالا و پایین هیدرولیکی می باشد. داده­های خروجی قطرهای بهینه لوله­ها، هدهای فشار عملکرد و هزینه کل سالانه معادل خط لوله در شبکه آبیاری هستند. نتایج تحلیل هیدرولیکی با اتصال پویا بین دو نرم­افزار متلب و EPANET مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. حل بهینه برای شبکه آبیاری اسماعیل­آباد توسط الگوریتم فراکاوشی پیشنهادی ازدحام ذرات تکامل و جهش یافته و برنامه­ریزی خطی عدد صحیح مختلط به­دست آمد و سپس با روش تجربی مقایسه شدند و مشخص شد که الگوریتم فراکاوشی و برنامه­ریزی خطی عدد صحیح مختلط به ترتیب به مقدار 68/10 درصد و 5/12 درصد نسبت به روش تجربی هزینه کل را کاهش داده­اند. همچنین باتوجه درصد مقادیر کاهش یافته توسط روش­ها، مشخص شد که MILP نسبت به DMPSO با کمترین تفاوت شبکه را بهتر بهینه کرده ولی الگوریتم DMPSO سریعتر و با حافظه کمتر به جواب می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Irrigation networks Optimization using expanded particle swarm algorithm and linear programming

نویسندگان [English]

  • Hasan Torabi 1
  • Hassan Goleij 2
  • Danial Mirshahi 3
  • Babak Shahi Nejad 4
1 Associate Professor of Water Engineering ,University of Lorestan, Khorramabad, Iran
3 -M.Sc. Graduated In Water Structure of Lorestan University, Khorramabad, Iran
4 Assistant Professor of Water Engineering ,University of Lorestan, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Abstract
The issue of choosing the best arrangement for pipes’ diameter and optimal pump head, by considering the minimization of entire system cost, has been taken into account by hydraulic engineers over the past years. In this study, mixed integer linear programming (MILP) algorithm, as well as developed and mutated particle swarm Meta heuristic algorithm (DMPSO) is used to optimize the pressurized irrigation for a network consists of 16 tubes and 17 nodes. The objective function of the MILP includes the annual fixed cost of irrigation network diameter, and the annual cost of energy. The hydraulic constraints of the equation include the node pressure head and the flow rate constraints in the pipes. Input data includes the network map, the cost of pipes in all commercial sizes, the cost of the production facilities of pressure (such as pumps, etc.) and the limitations of the high and low hydraulic boundaries. Output is the optimal diameter of the pipes, operation pressure heads and total annual cost equivalent to the pipeline in the irrigation network. The results of hydraulic analysis with dynamic coupling between MATLAB software and EPANET have been evaluated. The optimal solution for Esmailabad irrigation network was obtained by the proposed fractional evolution particle swarm, mutated algorithm and integrated linear integer programming. Then, the experimental method was compared with the above results and it was determined that the fractional and mixed integer linear programming, have reduced the total cost of the experimental method by the value of 10.68% and 12.5%, respectively. In addition, according to the percentage of reduced values by the methods, it was found out that MILP is better than DMPSO with the least difference in network, but the DMPSO algorithm is faster with less memory response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meta heuristic Algorithm
  • optimization
  • mixed integer linear programming
  • Water supply network

 

منابع

Mays, L. W., and Tung, Y. K. 1992. Hydrosystems engineering and management, McGraw-Hill, Singapore, 368-372.
Kennedy, J., and Eberhart, R. C.   1995. Particle swarm optimization.Proc. IEEE International conference on Neural Networks. Perth, WA,Australia
Dandy, G. C., and Hassanli, A. M. 1996. Optimum design and operation of multiple subunit drip irrigation systems. J. Irrig. Drain. ENG.,122)5(:262-275.
Hassanli, A. M., and Dandy, G. C. 2005. Optimal layout and hydraulic design of branched networks using genetic algorithms.Appl. Eng. Agric., 21(1): 55-62.
Afshar, M.H. and Mari, M.A. 2006. Application of an ant algorithm for layout optimization of tree networks, Engineering Optimization, 38(3): 353-369.
Samani, H.M.V., and Motaghi, A. 2006. Optimization of Water Distribution Network Using Integer Linear Programming. Journal of Hydraulic Engineering,(132)5:501-509.
Farmani, R., Abadia, R.,and Savic, D. 2007. Optimal Design of Pressurized Irrigation Subunit, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 134(1):137_146.
Cisty, M.,and Bajtek, Z. 2009. Hybrid Method for Optimal Design of Water Distribution System, International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Ohrid/Macedonia, 1-5 September 2009, Paper: A84.
Cebollada, C. G., Macarulla, B., and Sallan, D. 2011. Recursive Design of Pressurized Branched Irrigation Networks, Journal of Irrigation Drainage Eng. Vol. 137.
Dercas, N., and Valiantzas, J. 2011. Two Explicit Optimum Design Methods for a Simple Irrigation Delivery System: Comparative Application. Irrigation and Drainage.
 ShahiNejad, B., Samani, H.M.V., and Mosavi Jahromi. H. 2012. Optimal design of irrigation networks using mixed integer linear programming.