دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، بهار 1400 
3. تاثیر پارامترهای هندسی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای مایل

صفحه 35-54

10.22125/iwe.2021.128112

رضا نوروزی؛ هادی ارونقی؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی


17. ارزیابی تأثیرات تغییرات اقلیم و خشکسالی بر شاخص فقر آب در دشت فسا

صفحه 289-304

10.22125/iwe.2021.128206

نبی اله یزدی؛ سید نعمت اله موسوی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ عبدالرسول زارعی