کاهش تبخیر از سطح آب با استفاده از مونولایرها

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات اقلیمی‎‎، محدودیت منابع آب‌‎ و رشد جمعیت، مشکل تبخیر از مخازن آب به یک معضل جهانی تبدیل شده است. جهت کاهش تبخیر از سطح آب، روش‌های متنوعی ارائه شده است که یکی از روش‌های معمول، استفاده از الکل‌های سنگین هگزادکانول و اکتادکانول به‌صورت پودر یا محلول است. کاربرد این الکل‎ها به‌صورت محلول به همراه یک حلال بیشتر متداول بوده زیرا با وزش باد کمتر جابجا شده و یکنواختی پخش بیشتری دارند. در پژوهش حاضر از "بریج-35" به دلیل سازگاری با محیط‌زیست بجای حلال‎های معمول جهت تهیه امولسیون‌های هگزادکانول، اکتادکانول و ترکیب هگزادکانول با اکتادکانول استفاده گردید. جهت بررسی عملکرد امولسیون‌های ساخته‌شده، تشت­های تبخیر کلاس  Aمورد استفاده قرار گرفتند. جهت بررسی کارایی ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق از روش‌های فیزیکی مقابله با تبخیر از قبیل توپ­های شناور و سایبان استفاده گردید. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که امولسیون اکتادکانول و بریج نسبت به دو امولسیون دیگر مورد استفاده از کارایی بهتری در کاهش تبخیر از سطح آب برخوردار است. مقایسه کارایی روش‌های مختلف نشان می‌دهد که سایبان و توپ‌های شناور به ترتیب با 60 و 56 درصد کاهش تبخیر بهترین عملکرد را داشته و امولسیون اکتادکانول نیز با 36 درصد کاهش تبخیر در رده بعدی قرار می‌گیرد. با این حال امولسیون اکتادکانول در بعضی موارد عملکرد مشابه با روش‌های فیزیکی در کاهش تبخیر از سطح آب داشته است. بررسی تاثیر سرعت باد بر عملکرد مونولایر نشان داد که در سرعت‌های کم عملکرد مونولایر شبیه به توپ و سایبان بوده ولی به‌تدریج با افزایش سرعت باد، عملکرد مونولایر به‌شدت کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaporation Suppression from the Water Surface Using Monolayers

نویسندگان [English]

  • Javad Zahiri 1
  • Mehrda Karim zadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University
2 M. Sc. Water Structures, Department of Water Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Today, due to climate change, limited water resources and population growth, the problem of evaporation from water reservoirs has become a global issue. Various methods have been proposed to reduce evaporation from the water surface, which using heavy alcohols hexadecanol and octadecanol as a powder or solution is one of the common methods. Using these alcohols as a solution is more common because they are less displaced by wind and have a more uniform distribution. The emulsions used include hexadecanol, octadecanol and an equal combination of hexadecanol with octadecanol. Class A evaporation pans were used to evaluate the performance of the emulsions made in reducing evaporation from the water surface. In addition to chemical compounds in this study, physical methods such as floating balls and canopy were used. The experimental results showed that the octadecanol emulsion had better performance against water evaporation than other chemical compounds. Comparison of the performance of the emulsions and the physical methods showed that the two methods of canopy and floating balls had better performance than the chemical methods, although the octadecanol emulsion in some cases had similar performance to the physical methods in reducing evaporation from the water surface. The study of the effect of wind speed on the performance of the monolayer showed that at low wind speeds the performance of the monolayer is similar to that of floating balls and canopy, but gradually with increasing wind speed, the performance of the monolayer decreases sharply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaporation
  • Heavy alcohols
  • Brij-35
  • Floating Ball
  • Canopy
افخمی، ح.، ح. ملکی نژاد و ع. اسماعیل‌زاده. 1397. تأثیر توپ‌های شناور بر کاهش میزان تبخیر از منابع آبی روباز (مطالعه موردی: سد رسوب‌گیر معدن مس سرچشمه). فصل‌نامه علمی پژوهشی خشک بوم، سال 8، شماره 1، ص 73-59.
پیری، م.، م. حسام، ا. ا. دهقانی و م. مفتاح هلقی. 1389. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از روش‌های فیزیکی و شیمیایی بر کاهش تبخیر از سطح آب. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، سال 17، شماره 4، ص 152-141.
سلطانی، ز.، ع. خانی، ک. مهانپور و ا. مرجانی. 1399. کاهش تبخیر سطحی آب‌های ساکن به‌وسیله پوشش زنده و غیرزنده گیاه عدسک آبی. آب و فاضلاب، سال 31، شماره 3، ص 50-43.
قزوینیان، ح.، س. فرزین، ح.کرمی و س. موسوی. 1399. بررسی اثر استفاده از لایه های پلی‌استایرن بر کاهش تبخیرمخازن ذخیره آب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهر سمنان). آب و توسعه پایدار، سال 7، شماره 2، ص 52-45.
Arnell, N.W. 1999. Climate change and global water resources. Global Environmental Change. 9: S31-S49.
Barnes, G.T. 2008. The potential for monolayers to reduce the evaporation of water from large water storages. Agricultural Water Management. 95(4): 339-353.
Bou-Fakhreddine, B., I. Mougharbel, A. Faye and Y. Pollet. 2019. Estimating daily evaporation from poorly-monitored lakes using limited meteorological data: A case study within Qaraoun dam-Lebanon. Environmental Management. 241: 502-513.
Brink, G., T. Symes and N. Hancock. 2011. Development of a smart monolayer application system for reducing evaporation from farm dams. Australian Journal of Multi-disciplinary Engineering. 8(2): 121-130.
Brown, J. 1988. The potential for reducing open water evaporation losses: a review. Paper presented at the Hydrology and Water Resources Symposium 1988: Preprints of Papers.
Chang, S.L., M.A. Mcclanahan and P.W. Kabler. 1962. Effect of bacterial decomposition of hexadecanol and octadecanol in monolayer films on the suppression of evaporation loss of water Retardation of Evaporation by Monolayers. 119-131. Academic Press.
Cooley, K.R. and L.E. Myers. 1973. Evaporation reduction with reflective covers. Journal of the Irrigation and Drainage Division. 99(3): 353-363.
Craig, I.P. 2005. Loss of storage water due to evaporation, A literature review, NCEA Publication, University of Southern Queensland, Toowoomba, Queensland, Australia.
Desai, A., T. Iyer and V. Tople. 1990. Use of water evaporation retardants for water conservation. Journal of Indian Water Works Association. 193-194.
Elshafei, M., A. Ibrahim, A. Helmy, M. Abdallah, A. Eldeib, M. Badawy and S. AbdelRazek. 2021. Study of massive floating solar panels over Lake Nasser. Journal of Energy. 2021, 6674091.
Erick, S. 2007. Controlling evaporation losses from large storage dam using chemical monolayers. Report, Centre for engineering in agriculture: University of Southern Queensland, Australia.
Ikweiri, F., H. Gabril, M. Jahawi and Y. Almatrdi. 2008. Evaluating the evaporation water loss from the Omar Muktar open water reservoir. Paper presented at the Twelfth International Water Technology Conference, IWTC, Alexandria, Egypt.
Mozafari, A., B. Mansouri and S.F. Chini. 2019. Effect of wind flow and solar radiation on functionality of water evaporation suppression monolayers. Water Resources Management. 33(10): 3513-3522.
O'brien, R. 2006. Method for making a coated powder for reducing evaporative water loss. United States patent application. US 10/910,950.
Panjabi, K., R. Rudra and P. Goel. 2016. Evaporation Retardation by Monomolecular Layers: An Experimental Study at the Aji Reservoir (India). Open Journal of Civil Engineering. 6(03): 346.
Reddy, P.J.R. 2005. A text book of Hydrology. Laxmi Publications, New Delhi.
Roberts, W. 1962. Reducing water vapor transport with monolayers Retardation of Evaporation by Monolayers. 193-201. Academic Press.
Varma, C. 1997. Manual on evaporation and its restriction from free water surfaces. Hydrological Sciences Journal. 42(6): 960-960.
Watts, P. 2005. Scoping study: Reduction of evaporation from farm dams. Final report to the national program for sustainable irrigation. Feedlot Services Australia Pty Ltd, Toowoomba, Australia.
Zhao, G. and H. Gao. 2019. Estimating reservoir evaporation losses for the United States: Fusing remote sensing and modeling approaches. Remote Sensing of Environment. 226: 109-124.