تأثیر میزان صرفه جویی آب بر پایداری آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی شهرستان خاتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 - دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

3 استاد بخش اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده

شهرستان خاتم یکی از شهرستلن های استان یزد است که در سال‌های اخیر به علت بهره برداری‌های بی رویه از منابع آب زیر زمینی برای تولیدات کشاورزی ، مورد توجه قرار گرفته است.  لذا مطالعه حاضر با دو هدف تخمین آب اضافی برای محصولات شاخص شهرستان (گندم، جو، ذرت و هندوانه) و مقایسه شاخص پایداری آب استفاده شده بین سه گروه تفکیک شده، بر اساس مقدار و نوع آب اضافی، انجام گردیده است.  گروه اول کشاورزان کاملا کارا و بدون مصرف هر گونه آب اضافی می باشد، گروه دوم کشاورزانی که آب را به دلیل ناکارایی در استفاده از نهاده، اضافه مصرف می کنند و گروه سوم کشاورزانی که هم به دلیل ناکارایی در استفاده از نهاده و هم به دلیل مازاد نهاده تولید، آب اضافی مصرف می‌کنند، را در بر می‌گیرد.  متوسط مقدار آب اضافی مصرف شده برای گروه‌ها به ترتیب برابر است با، صفر، 319/3914 و 669/5166 متر مکعب و شاخص پایداری 49/458، 72/395 و 64/367 به دست آمد که بیانگر رابطه معکوس بین آب اضافی مصرف شده و شاخص  پایداری می‌باشد. در این مطالعه، تخمین آب اضافی با استفاده از نرم افزار Deap2  و محاسبه شاخص پایداری با استفاده از نرم‌افزار Winqsb  انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of water-saving on water sustainability in agriculture sector.(case study of Khatam county)

نویسندگان [English]

  • Naieme Esmaieli 1
  • MOHAMMADREZA Zaremahrh 2
  • Hossin mehrabi 3
1 - M.S in agricultural economics
چکیده [English]

In recent years, Khtam as a city of yazd province has been taken in to consideration due to excessive exploitation of ground water for agriculture production.  The present study was carried out with two aims, 1- estimation of excess water for strategic crops  of city such as wheat, barley, corn and watermelon, 2- comparison of sustainability index of water used among three separated groups based on the amount and kind of excess water. The first groups are quite efficient farmers without applying any excess water. The second group includes farmers who use extra water due to being inefficient in using of water and the third groups are those farmers who use extra water due to both inefficiency  of  water used and excess input for production.  The average amount of excess water used for each group is zero, 3914.319 and 5166.669  m  respectively and sustainability index obtained for each group was 458.49, 395.72 and 367.64 it show the inverse relationship between extra water used and sustainability index.Estimation of excess water and calculation of sustainability index was implemented by Deap2 and WinQSB. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural sector
  • excess water
  • khatam
  • sustainability indicator