دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1394، صفحه 1-150 
تاثیر شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (T-Tape)

صفحه 102-113

مصطفی منجشیرینی؛ امیر سالاری؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ اسماعیل لندی


تأثیر میزان صرفه جویی آب بر پایداری آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی شهرستان خاتم

صفحه 114-127

نعیمه اسماعیلی؛ محمد رضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی