دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، شهریور 1395، صفحه 1-166 
تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه‌آب خروجی از ستون‌های خاک شور و آهکی

صفحه 78-89

محدثه حسینی نیا؛ فرزاد حسن پور؛ هرمزد نقوی؛ فریبرز عباسی؛ شهریار باستانی


شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند

صفحه 114-127

زهرا رحیم‌زاده کیوی؛ حمید کاردان مقدم؛ سید محمودرضا بهبهانی بهبهانی


پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS

صفحه 128-137

سید هادی صادقی؛ هدی قاسمیه؛ جواد مومنی دمنه؛ سید حجت موسوی


بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه کوه پنج بردسیر

صفحه 153-166

محمدرضا کدوری؛ فضل الله صفی خانی؛ غلام حسین رحمانی؛ محمد شریفی یزدی؛ داوود درویشی زیدآبادی