دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، خرداد 1398 
ارزیابی مدل‌های ژنتیکی جهت مدل‌سازی جریان رودخانه

صفحه 1-17

10.22125/iwe.2019.88628

صابر علیدادی ده کهنه؛ اباذر سلگی؛ مهرنوش شهنی دارابی؛ حیدر زارعی


بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2

صفحه 66-81

10.22125/iwe.2019.88670

روح الله کریمیان کاکلکی؛ افشین هنربخش؛ رضا شمس قهفرخی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ مهدی پژوهش


واسنجی داده های باران سری 3B43 ماهواره TRMM در استان هرمزگان

صفحه 99-112

10.22125/iwe.2019.88673

مریم صفوی گردینی؛ معصومه دلبری؛ میثم امیری؛ جمشید پیری


بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS

صفحه 125-142

10.22125/iwe.2019.88677

ام البنی محمدرضاپور؛ میثم امیری؛ محبوبه ابراهیمی؛ امین امینی راکان