دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، آذر 1397 
مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت

صفحه 46-60

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام


مدل‌سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک

صفحه 61-75

سجاد کیانی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی؛ علی حقیقی