دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، شهریور 1392، صفحه 1-117 
بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی

صفحه 23-30

مهدی نژادنادری؛ محمدجواد خانجانی؛ رضا منتظمی وظیفه دوست


بررسی و تحلیل منطقه‌ای سیلاب‌های جنوب ایران به روش همگن‌بندی

صفحه 31-42

مهدی قاسمی؛ حامد خدمتی؛ مجید حیدری زاده؛ حسین صدقی؛ مهدی ملک پور


ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی

صفحه 71-82

الناز رضائی آباجلو؛ جواد بهمنش؛ بایرامعلی محمد نژاد؛ کامران زینال زاده؛ بهنام حبیب‌زاده آذر


آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم‌انجیر خرم آباد

صفحه 95-105

مجتبی سلیمانی ساردو سلیمانی ساردو؛ عباسعلی ولی؛ رضا قضاوی؛ حمیدرضا سعیدی گراغانی