دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، آذر 1393، صفحه 1-133 
اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف

صفحه 1-13

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری؛ محمد بنایان اول


مدل‌سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل

صفحه 123-133

هادی ثانی خانی؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی؛ یعقوب دین‌پژوه دین‌پژوه